REGULAMIN

 1. Definicje

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Klient– osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Platformy Zakupowej;

  2. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

  3. Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Platformy Zakupowej  b2b.stewiarnia.pl;

  4. Platforma Zakupowa (Platforma)– serwis internetowy dostępny pod www.b2b.stewiarnia.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

  5. Towar– produkty prezentowane na Platformie Zakupowej;

  6. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Stewiarnia sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu  Platformy Zakupowej;

  7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz 827);.

  8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

  9. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


  2. Postanowienia ogólne

  2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem www.b2b.stewiarnia.pl.

  2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  2.3. Platforma zakupowa, działająca pod www.b2b.stewiarnia.pl, prowadzona jest przez firmę Stewiarnia sp. z o.o. z siedzibą w Chylicach, ul. Starochylicka 26, 05-510 Konstancin-Jeziorna, NIP 123-128-63-91, REGON: 147235440 wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000509543,  kapitał zakładowy: 5000 zł.

  2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

  a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Platformy Zakupowej;

  b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Platformy Zakupowej ;

  c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Platformy Zakupowej;

  d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Platformy Zakupowej.

  2.5. Korzystanie z Platformy Zakupowej  jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

  a.) Internet Explorer w wersji 8.x lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy lub inne przeglądarki dostępne na rynku o podobnych parametrach.

  2.6. W celu korzystania ze Platformy Zakupowej  Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

  2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Stewiarnia sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Platformy Zakupowej  do osób, które prowadzą działalność gospodarczą.

  2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.b2b.stewiarnia.pl.

  2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Platformy Zakupowej, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

  2.10. Platforma Zakupowa odpowiada za dostarczenie towaru bez wad, za które odpowiada zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561-5563kc.


 1. 3. Zasady korzystania ze Platformy Zakupowej

  3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Platformy Zakupowej  jest rejestracja.

  3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Platformy Zakupowej.

  3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

  3.4. Stewiarnia sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Platformy Zakupowej, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Platformy Zakupowej, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

  a.) podał w trakcie rejestracji w Platformie Zakupowej dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

  b.) dopuścił się za pośrednictwem Platformy Zakupowej naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Platformy Zakupowej ,

  c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Stewiarnia sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Stewiarnia sp. z o.o.

  3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Platformy Zakupowej, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Stewiarnia sp. z o.o.

  3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Platforma Zakupowa podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

  3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  a.) korzystania ze Platformy Zakupowej w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  b.) korzystania ze Platformy Zakupowej  w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Stewiarnia sp. z o.o.

  c.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Platformy Zakupowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

  d.) korzystania ze Platformy Zakupowej  w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


 2. 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

  4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Platformy Zakupowej należy wejść na stronę internetową www.b2b.stewiarnia.pl, dokonać wyboru towaru z oferty Platformy Zakupowej, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

  4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

  4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „ZŁÓŻ ZAMAWIENIE” - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

  4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Platformy Zakupowej wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

  a.) przedmiotu zamówienia,

  b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

  c.) wybranej metody płatności,

  e.) czasu dostawy.

  4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

  4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Stewiarnia sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

  4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

  4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

  4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


  5. Dostawa

  5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

  5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską.

  5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Przesyłka o wartości 300,00 zł brutto i więcej jest wysyłana gratis. 

  5.4. Stewiarnia sp. z o.o nie ma wpływu na godzinę dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską i w związku z tym nie jest w stanie gwarantować godziny dostarczenia przesyłki.

  5.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.b2b.stewiarnia.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.


  6. Ceny i metody płatności

  6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki

  6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

  a.) przelewem na numer konta bankowego 

  b.) kurierowi/listonoszowi w chwili odbioru paczki

  6.2. Pierwsze trzy zamówienia Klienta realizowane są tylko i wyłącznie za pobraniem

  7. Reklamacje dotyczące Towarów

  7.1. Stewiarnia sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556(1)-556(3) Kodeksu Cywilnego.

  7.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres email: stewiarnia@stewiarnia.pl. Stewiarnia sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

  8. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

  8.1. Stewiarnia sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Platformy Zakupowej, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

  8.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę Stewiarnia sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Platformy Zakupowej .

  8.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Platformy Zakupowej Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Stewiarnia sp. z o.o., Chylice, ul. Starochylicka 26, 05-510 Konstancin-Jeziorna lub mailowo pod adres stewiarnia@stewiarnia.pl

  8.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Platformy Zakupowej.

  8.5. Stewiarnia sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


  9. Postanowienia końcowe 

  9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Stewiarnia sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

  9.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Stewiarnia sp. z o.o. a  Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

  9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.